Blog

Nové pravidlá DPH pre e-shopy

24. 8. 2020, 8:10

Od 1. januára 2021 sa pripravujú rozsiahle zmeny pre DPH. Časť novely zákona o DPH, ktorá významne upraví pravidlá pre e-shopy a zásielkový predaj má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2021. Navrhovaná novela implementuje európsku legislatívu v oblasti zásielkového predaja a pri poskytovaní služieb na diaľku.

V článku vám prinášame zhrnutie 5 dôležitých navrhovaných zmien, ktoré majú dopad na elektronické obchodovanie spolu s praktickými príkladmi, konkrétne:

    1. mení sa definícia „predaja tovaru na diaľku“ a miesto dodania tovaru,
    2. zavádza sa osobitné miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ,
    3. rozširujú sa možnosti použitia osobitných úprav aj na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám,
    4. ruší sa oslobodenie od DPH pri zásielkach v hodnote do 22 EUR,
    5. zavádza sa dobrovoľná osobitná úprava pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích krajín.

1. Nová definícia „predaja tovaru na diaľku“ a zmena miesta dodania tovaru
Novela navrhuje pojem „zásielkový predaj“ nahradiť novým pojmom „predaj tovaru na diaľku“. Predajom tovaru na diaľku:

A. na území EÚ sa rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný dodávateľom alebo na jeho účet, z iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak sú splnené zákonné podmienky ( podnikateľ so sídlom v Nemecku dodáva tovar do Holandska).

B. dovážaného z územia tretích krajín sa rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný dodávateľom alebo na jeho účet, z územia tretích krajín k zákazníkovi v členskom štáte, ak sú splnené zákonné podmienky (podnikateľ so sídlom v Japonsku dodáva tovar svojim zákazníkom na územie Slovenska).

Zmeny sa dotknú aj miesta dodania tovaru predávaného na diaľku. Po prijatí novely bude miestom dodania tovaru predávaného na diaľku:

A. na území EÚ ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí,

B. dováženého z územia tretích krajín do iného členského štátu ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí,

C. dovážaného z územia tretích krajín do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava ( 68c zákona o DPH).

V súčasnosti tiež platí, že miestom dodania tovaru predávaného na diaľku je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok presiahne 35 000 EUR alebo 100 000 EUR (príp. ak si dodávateľ tento členský štát dopredu vyberie). Návrh novely tieto prahové hodnoty ruší.

2. Osobitné miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ
Novela navrhuje ustanoviť osobitné miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ a pri dodaní určitých služieb dodaných nezdaniteľným osobám v prípade, ak:

A. dodávateľ má len v jednom členskom štáte sídlo (či miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava),

B. tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu ako je členský štát podľa bodu 1. alebo služba sa dodáva osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte ako je členský štát podľa bodu 1., a

C. celková hodnota dodaní za kalendárny rok nepresiahne 10 000 EUR.

Osobitným miestom dodania v takomto prípade bude miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, resp. miesto, kde má dodávateľ služby sídlo alebo prevádzkareň.

Návrh novely tak zavádza jednotnú prahovú hodnotu 10 000 EUR. Ak sa počas kalendárneho roka presiahne tento limit, miesto dodania tovaru sa bude určovať podľa štandardných pravidiel (čl. I vyššie).

Praktický príklad: Ak platiteľ dane so sídlom v SR, ktorý v rokoch 2020 a 2021 uskutočnil predaj tovaru na diaľku do ČR v hodnote 5 000 EUR, môže uplatňovať na takýto predaj daň v SR (miesto, kde sa preprava tovaru začína).

Praktický príklad: Ak platiteľ dane so sídlom v SR, ktorý v rokoch 2020 a 2021 uskutočnil predaj tovaru na diaľku do Rakúska v hodnote 15 000 EUR, uplatňuje sa na takýto predaj daň v Rakúsku (miesto, kde sa preprava tovaru skončí).

3. Rozširujú sa možnosti použiť osobitné úpravy aj na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám

Novela zákona navrhuje rozšíriť možnosti použiť osobitné úpravy na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Systém jednotného kontaktného miesta (One Stop Shop – OSS) sa bude vzťahovať aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ. Zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar do viacerých členských štátov, v ktorých nemá sídlo, sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy. Ak je členským štátom identifikácie SR alebo si zdaniteľná osoba zvolí SR ako členský štát identifikácie, oznámi daňovému úradu začatie tejto činnosti.

Uvedené predstavuje výraznú zmenu oproti súčasným pravidlám, kedy osoby, ktoré uskutočňujú zásielkový predaj, musia byť zaregistrované vo všetkých štátoch EÚ, kde ich dodania prekročili stanovený limit (35 000 EUR alebo 100 000 EUR).

Praktický príklad: Platiteľ dane so sídlom v SR – spoločnosť X dodáva svojim zákazníkom tovar do 5 členských štátov EÚ (štáty spotreby), vrátane SR. Spoločnosť X nemá žiadne prevádzkarne na území EÚ. Spoločnosť X sa môže rozhodnúť, že využije osobitnú úpravu OSS, aby sa nemusela registrovať v 4 krajinách EÚ pre DPH. Pre uplatňovanie osobitnej úpravy sa musí registrovať v SR (členským štátom identifikácie môže byť len SR, keďže tu má spoločnosť sídlo). Spoločnosť X je povinná podať v SR daňové priznanie, v ktorom uvedie jednotlivo dodávky tovaru pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná. Zároveň je spoločnosť X povinná v tej istej lehote priznanú daň v SR zaplatiť na účet správcu dane. Finančná správa SR následne prerozdelí príslušné výšky platby dane podľa výšky spotreby pre každý členský štát spotreby.

4. Zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach do 22 EUR

Podľa súčasného znenia zákona o DPH je zásielka pochádzajúca z územia tretích krajín oslobodená od dane, ak jej hodnota nepresahuje 22 EUR.

Návrh novely toto pravidlo ruší, keďže takéto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo EÚ.

5. Zavedenie dobrovoľnej osobitnej úpravy pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z tretích krajín
Novela zákona zavádza novú dobrovoľnú osobitnú úpravu pri predaji tovaru na diaľku, ak ide o tovar:

A. dovezený z tretích krajín, a
B. ktorý nepodlieha spotrebnej dani, a
C. ktorého vlastná hodnota nepresahuje sumu 150 EUR.

Prostredníctvom tejto úpravy si budú môcť zdaniteľné osoby plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte EÚ (v štáte identifikácie, ktorého rozsiahla definícia je vymedzená v ust. § 68c ods. 1 písm. c. zákona o DPH).

Novela rieši aj možnosť nevyužitia tejto osobitnej úpravy. V takomto prípade sa zavádza možnosť zjednodušenia pre zdanenie tohto tovaru, ktorý je dovezený pre konečného zákazníka. Zjednodušenie spočíva v tom, že DPH z dovozu nebude vybraná colným orgánom od zákazníka, ktorému je tovar z tretej krajiny dodaný, ale priznanie a zaplatenie DPH za zákazníka urobí pošta alebo dopravca tovaru.

Česká republika sa na túto zmenu pripravuje vytvorením webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť občania zadarmo vyplniť formulár a jednoducho tak vybaviť preclenie tovaru.

Záver

Pripravovaná novela má priniesť mnoho nových pravidiel pre zásielkový predaj a zjednodušiť celý proces platenia DPH. Slovenským e-shopom, ktoré predávajú tovar na diaľku mimo SR to uľahčí život najmä v tom, že sa nebudú musieť registrovať v iných krajinách EÚ pre DPH a budú podávať iba jedno daňové priznanie.

Novela zároveň pomôže účinnejšie potierať cezhraničné daňové úniky – v súčasnosti často dochádza k fiktívnemu podhodnocovaniu zásielok z tretích krajín, aby ich cena nepresiahla 22-eurový limit. Pozitívne vnímame tiež zrušenie konkurenčných výhod e-shopov dovážajúcich tovar z tretích krajín za výrazne nižšie ceny ako v EÚ. Legislatívny proces novely pre vás budeme naďalej sledovať a informovať o ďalšom vývoji.

Tento článok je spracovaný k 24. augustu 2020. Novela zákona o DPH je k tomuto dátumu v legislatívnom procese a preto je možné, že jej konečné prijaté znenie sa bude odlišovať od informácií uvedených v tomto článku.

Tento článok bol spracovaný v spolupráci s:

_DSC8694

JUDr. Ing. Eva Schin

Som riadiaca partnerka advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal. Medzi mojich klientov patria vedúci e-commerce hráči a IT firmy, niekoľko Fortune 500 spoločností a úspešní individuálni klienti a startupisti. Vyštudovala som právo na Trnavskej univerzite a popri tom Ekonomickú univerzitu v Bratislave, klientom tak dokážem radiť v právnych aj ekonomických projektoch.

SCHIN & MAJDÚCH legal – sme advokáti pre Industry 4.0, dobu digitalizácie a umelej inteligencie.
Najradšej pracujeme na projektoch v oblasti IT, e-commerce, daní, M&A, duševného vlastníctva a startupov. Klientom radíme, ako urobiť strategické právne rozhodnutia pre dosiahnutie svojich biznis cieľov. Našou prácou pomáhame posilňovať ich pozíciu na trhu a motivujeme k vyšším štandardom. Sídlime v Bratislave a pracujeme v tíme 7 právnikov.


Zdieľať:

Rubriky