Cenníky a príplatky

Sme transparentní. Všetky ceny a informácie o možných príplatkoch nájdete na jednom mieste, a to v našom Cenníku doručovania.
Kompletný cenník a parametre

Kam a za koľko?

Palivový príplatok

Pre cestnú dopravu na mesiac jún 2024 je výška palivového príplatku 10% zo základnej ceny prepravy bez DPH.

Aktuálny palivový príplatok vychádza z priemeru cien motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR pre 18. až 20. týždeň roku 2024, ktorý je 1,521 EUR/l.

Cena nafty v EUR/Liter

Výška palivového príplatku v %

0,000 EUR - 1,050 EUR

0 %

1,051 EUR - 1,100 EUR

1 %

1,101 EUR - 1,150 EUR

2 %

1,151 EUR - 1,200 EUR

3 %

1,201 EUR - 1,250 EUR

4 %

1,251 EUR - 1,300 EUR

5 %

1,301 EUR - 1,350 EUR

6 %

1,351 EUR - 1,400 EUR

7 %

1,401 EUR - 1,450 EUR

8 %

1,451 EUR - 1,500 EUR

9 %

 • Palivový príplatok vám pripočítame k zásielkam doručovaným na výdajné miesta Packety (Z-POINTy / Z-BOXy) a k zásielkam doručovaným na adresu cez dopravcu SK Packeta Home HD. U zásielok doručovaných na adresu prostredníctvom ostatných dopravcov a doručovaných do PICK-UP POINTov (výdajných miest zmluvných partnerov), je palivový príplatok zahrnutý v cene prepravy.

 • Palivový príplatok je vždy kalkulovaný zo základnej ceny bez DPH podľa platného Cenníka spoločnosti Packeta Slovakia.

 • Percento palivového príplatku pre daný mesiac je stanovené podľa priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvé tri ucelené týždne v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiaca (berie sa do úvahy aj týždeň, v ktorom sa menia mesiace).

 • Palivový príplatok za prepravu je vo faktúre vždy uvedený oddelene.

Mýtny príplatok

Spôsob doručenia

Na výdajné miesta Packety (Z-POINT / Z-BOX):

Mýtny priplatok v EUR (cena bez DPH)

Zásielka do 5 kg v rámci SR a zahraničia

0,03 EUR

Zásielka do 10 kg v rámci SR a zahraničia

0,09 EUR

Zásielka do 15 kg v rámci SR a zahraničia

0,20 EUR

Kuriérom na adresu

SK Packeta Home HD (ID prepravcu 131):

Za každý aj začatý kg hmotnosti zásielky

0,02 EUR

Mýtny príplatok vám pripočítame k cene prepravy za zásielky doručované na výdajné miesta Packety (Z-POINTy / Z-BOXy) alebo kuriérom na adresu prostredníctvom dopravcu SK Packeta Home HD (ID dopravcu 131). K zásielkam na adresu doručovaným prostredníctvom ostatných dopravcov alebo do PICK-UP POINTov (výdajných miest zmluvných partnerov), je mýtny príplatok zahrnutý v cene prepravy.

Colná deklarácia

Colné konanie sa týka zásielok smerujúcich do Veľkej Británie, Švajčiarska, Lichtenštajnska, USA, Ruska, na Ukrajinu a do Spojených arabských emirátov.

Chcete s Packetou odosielať tovar koncovým zákazníkom do niektorej z vyššie uvedených krajín? Potom budete potrebovať tieto náležitosti:

 • Plná moc na zastupovanie v colnom konaní

 • EORI číslo

 • Dáta k vyplneniu colnej deklarácie

EORI

EORI je identifikačné číslo určené pre komunikáciu s colnou správou. Prideľuje sa jednorázovo a spravidla kopíruje DIČ. Ak plánujete zasielať tovar mimo EÚ, je potrebné si nechať prideliť číslo EORI na neučitú dobu.

Ako EORI získať?

O pridelení čísla EORI môžete požiadať na najbližšom colnom úrade, kde predložíte vyplnenú žiadosť. Tú si možno stiahnuť na stránkach Colnej správy Slovenskej republiky. Služba je bezplatná.

Stiahnuť žiadosť o pridelenie EORI
Aký je postup?
 1. Kontaktujte naše colné oddelenie na e-mailovej adrese customs@packeta.com.

 2. V správe nám zašlite vyplnenú Plnú moc k nepriamemu zastupovaniu v colnom konaní a pridelené číslo EORI.

 3. Po kontrole údajov vám v klientskom rozhraní sprístupníme podávanie zásielok mimo EÚ.

A potom už nič nebráni odosielaniu zásielok!


Pri podávaní zásielky do krajiny mimo EÚ je potrebné najskôr vyplniť:

1. Spôsob preclenia
Vlastné colné vyhlásenie (máte vlastné JCD)

V prípade tejto voľby je potrebné vyplniť číslo MRN (evidenčné číslo dovoznej operácie prideľované colným úradom odoslania pri prijatí colného vyhlásenia) vzťahujúce sa k zásielke a do e-mailu, ktorý nám budete posielať, priložiť JCD doklad a faktúru vo formáte PDF.

Vystavenie JCD cez Packetu

Nemáte vlastné JCD? Veľmi radi vám colné vyhlásenie vystavíme. Poplatok za túto službu je 5 EUR za doklad (vrátane prvej položky colnej deklarácie) + 1,20 EUR za každú ďalšiu colnú položku. Vystavené JCD a správu o výstupe z EÚ, ktorú môžete použiť na daňové účely, vám následne nahráme do vašej Klientskej sekcie na stiahnutie.

Preclenie v tzv. poštovom režime (bez JCD a poplatkov)

Pri zvolení tejto varianty preclenia vám neposkytujeme žiadny dôkaz o výstupe tovaru z EÚ.

Vyššie uvedené varianty preclenia sú aktívne v závislosti na zvolenom dopravcovi a ním poskytovaných služieb. Výnimky platia napríklad pre tieto krajiny:

 • Veľká Británia: Využívame len preclenie v poštovom režime. Nemožno teda vystaviť ani uzavrieť JCD.

 • Ukrajina: Východiskové nastavenie je preclenie poštovým režimom. Ak chcete zasielať s vlastným JCD alebo s colným dokladom od nás, kontaktujte nás na e-mailovej adrese customs@packeta.com.

 • USA: Je možné využiť iba preclenie v poštovom režime, avšak s možnosťou poskytnutia potvrdenia o vývoze.

 • Rusko: Pri zásielkach smerujúce do Ruska je potrebné JCD nalepiť priamo na zásielku.

2. Colný kód

Colný kód je 8-miestne označenie obchodovaného tovaru alebo tzv. kombinovaná nomenklatúra vychádzajúca z HS kódu a doplnená o dvojmiestne označenie.

3. Názov tovaru

Názov tovaru je detailný popis zasielaného produktu, ktorý obsahuje tieto informácie:

 • o aký tovar sa jedná;

 • k čomu je tovar určený;

 • a z akého je materiálu.

Popis je povinný v anglickom jazyku a nepovinný v slovenskom. Do colného vyhlásenia však používame slovenský jazyk.

Príklad popisu: Glass demijohn for wine with a volume of 2 l / Sklenený demižón na víno s objemom 2 l

Možnosti vyúčtovania

Ponúkame dve možnosti vyúčtovania našich služieb a zasielania dobierky. Nastaviť si ich môžete po prihlásení do Klientskej sekcie.