Blog

Zaokrúhľovanie dobierkových súm na 0 a 5 centov

20. 6. 2022, 11:00

Aktualizované 20.6.2022

Vážení klienti,

po dôslednom zvážení všetkým možností sme sa rozhodli upustiť od nášho pôvodného zámeru riešenia zaokrúhľovania dobierkových súm pri hotovostných transakciách a prísť s riešením, ktoré bude výhodnejšie a jednoduchšie pre vás – odosielateľov. 

Aký bol pôvodný zámer?

Dobierkové zásielky posielané v rámci Slovenska sa mali podávať len s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov, čím by sa obmedzil príjem zásielok s nezaokrúhlenou dobierkovou sumou.

Aké je nové riešenie?

Od 1.7.2022 sa bude dobierková suma pri hotovostných transakciách zaokrúhľovať až pri výdaji zásielky príjemcovi.

Čo to znamená?

  • Pri výdaji zásielok s dobierkou, ktoré bude príjemca hradiť v hotovosti, sa dobierková suma zaokrúhli na 0 alebo 5 centov. Príjemca tak pri preberaní zásielky zaplatí zaokrúhlenú sumu dobierky.
  • Platí pre výdaj dobierkových zásielok na výdajných miestach aj u kuriéra.
  • V prípade výdaja viacerých zásielok na výdajných miestach, zaokrúhli sa len výsledná suma dobierok platená v hotovosti. 
  • V rámci zúčtovania bude potom odosielateľovi poslaná pôvodná nezaokrúhlená suma dobierky

Všetky finančné rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním bude znášať Packeta, nie odosielateľ.

Veríme, že naše nové riešenie je pre vás prijateľnejšie a odbremení vás od ďalších krokov, ktoré by ste v súvislosti s novelou Zákona o cenách museli podstúpiť.

Publikované 6.6.2022

Vážení klienti,

s účinnosťou od 1.7.2022  nadobudne na Slovensku platnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh drobných mincí, a to zaokrúhľovaním. Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa tak dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti.

Keďže vopred nie je možné určiť, aký spôsob úhrady dobierky (bezhotovostne či hotovostne) príjemca zvolí,  a zároveň aj z dôvodu, že zaokrúhľovanie môže mať za následok finančné rozdiely a následné komplikácie v účtovníctve, rozhodli sme sa v Packete pre univerzálny prístup ku všetkým zásielkam.

Čo to znamená?

Dobierkové zásielky posielané v rámci Slovenska bude možné podať len s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov.

Obmedzením príjmu zásielok s dobierkou, u ktorých nebude dobierková suma zaokrúhlená, sa odstránia nielen prípadné problémy v účtovníctve, ale zjednoduší a urýchli sa aj výdaj zásielok.

Ako to bude fungovať v praxi?

V systéme Packety môžete podať len zásielky s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov. Ak zadáte dobierkovú zásielku bez zaokrúhlenia, systém vygeneruje chybové hlásenie a budete musieť dobierkovú sumu opraviť. Inak vám systém nedovolí zásielku odoslať.


Zdieľať:

Rubriky