Blog

Nový zákon na ochranu spotrebiteľa

4. 6. 2024, 8:02

Dňa 24. apríla 2024 NR SR schválila vládny návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa. Nová všeobecná právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa nahradí zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a niektoré ďalšie predpisy. Novelizuje sa aj Občiansky zákonník. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2024.

Nová terminológia

Nová právna úprava zavádza nový pojem obchodníka, ktorý nahrádza doterajšiu nejednotnú terminológiu v rámci ktorej, bol obchodník v doterajšom zákone o ochrane spotrebiteľa definovaný ako predávajúci a v Občianskom zákonníku súčasne ako dodávateľ.

V zmysle novej právnej úpravy je obchodník definovaný ako osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet. (§ 52 Občiansky zákonník). Zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje terminologická jednotnosť na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie.

Z legislatívy vypadáva pojem reklamácia, ktorý je v novej právnej úprave nahradený výlučne pojmom „uplatnenie zodpovednosti za vady“, pričom vada je zadefinovaná ako nesúlad so subjektívnymi (dohodnutými) požiadavkami a objektívnymi (všeobecnými) požiadavkami. (§ 618 Občiansky zákonník).

Novelizáciou Občianskeho zákonníka sa zavádzajú aj nové definície digitálneho obsahu, digitálnej služby alebo veci s digitálnymi prvkami. (§ 119a Občiansky zákonník).

Zvýšenie ochrany spotrebiteľa

Zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky. (§ 9 ods.7):

Spotrebiteľ, ktorý bol priamo dotknutý nekalou obchodnou praktikou obchodníka, má podľa povahy nekalej obchodnej praktiky právo

a) na bezplatnú nápravu, najmä právo na opravu produktu, výmenu produktu alebo na vyplatenie dodatočnej zľavy z ceny, ak podľa povahy a okolnosti použitia nekalej obchodnej praktiky je dodatočná náprava možná, alebo

b) odstúpiť od zmluvy, ak bola použitá
1. agresívna obchodná praktika pri uzavretí zmluvy, alebo
2. nekalá obchodná praktika, bez použitia ktorej by spotrebiteľ zmluvu neuzavrel

Usmernenie k výkladu a uplatňovaniu tejto časti zákona (nekalé praktiky) transponovaného zo smernice Európskeho parlamentu a Rady nájdete tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:526:FULL&from=SK

Zvýšenie informovanosti pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom on-line trhov. Nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov on-line trhov, ktorí budú musieť napríklad výslovne uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.

Zvyšuje sa aj ochrana v on-line prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami v on-line prostredí, zavedením požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v on-line rozhraní a ich vzájomnom význame.

Mení sa rozsah informačnej povinnosti pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník je povinný informovať spotrebiteľa, ak je predajná cena pre spotrebiteľa alebo skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania (§ 15 ods. 1 písm. d).

V predchádzajúcej právnej úprave spotrebiteľ nemohol odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku pri predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale. Táto výnimka už v novom zákone nie je, Spotrebiteľ teda už môže na základe tejto právnej úpravy vrátiť v zákonnej lehote 14 dní každú knihu bez ohľadu na to, či bola zakúpená v ochrannom obale alebo bez ochranného obalu.

Zákon stanovuje požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu digitálneho obsahu a digitálnej služby (§ 616 písm. d Občiansky zákonník a § 852a až 852n Občiansky zákonník):

„Predaná vec je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak sa vyznačuje v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru alebo softvéru (ďalej len „kompatibilita”), a v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa (ďalej len „interoperabilita”).“

Aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou.

Klamlivé obchodné praktiky sa rozširujú o marketing dvojitej kvality. Zároveň sa zavádza, kedy sa takáto praktika nebude považovať za klamlivú. Zakazuje sa propagácia tovaru, ktorý je nepravdivo propagovaný ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ, pričom tomu tak nie je (v neďalekej minulosti napr. známe problémy s rozdielnou kvalitou potravín predávaných na Slovensku v rovnakých obaloch ako v západných krajinách EÚ).

Zavádza sa mechanizmus motivácie obchodníkov k odstráneniu nezákonného stavu a dosiahnutia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre väčší okruh spotrebiteľov. V zmysle tejto právnej úpravy si obchodník môže zabezpečiť zníženie alebo odpustenie sankcie v prípade, ak upustí od porušovania povinností a odškodní poškodených spotrebiteľov. Spotrebitelia teda nebudú musieť čakať na výsledky administratívnych, resp. súdnych konaní a odškodnenia sa dokážu domôcť podstatne rýchlejšie. (§ 35).

Významnou zmenou je zavedenie informačnej povinnosti uvádzať pri zľavách najnižšiu cenu, za ktorú sa výrobok predával v období 30 dní pred znížením ceny. Cieľom tejto regulácie je predchádzanie cenovej manipulácii a nekalým obchodným praktikám v podobe zavádzania spotrebiteľov 3 o výške skutočnej zľavy. Ide napríklad o situácie účelového krátkodobého zvyšovania cien pred špeciálnymi výpredajmi (napr. Black Friday) s cieľom následného umelého navýšenia výšky zľavy, ktorá však reálne zľavou nie je. (§ 7):

(1) Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu.
(2) Predchádzajúca cena je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar
a) v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo
b) od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.
(3) Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny uviesť ako predchádzajúcu cenu pôvodnú cenu pred prvým znížením ceny bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.
(4) Odseky (1) a (2) sa nevzťahujú na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo
skaze.

Usmernenie k výkladu a k uplatňovaniu § 7 transponovaného zo smernice Európskeho parlamentu a Rady nájdete tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&from=SK

Zmeny zjednodušujúce podnikanie obchodníkom

Vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe. Aktuálny stav umožňuje viacerým inštitúciám (napr. Finančnej správe aj SOI) udeľovať pokuty za tie isté porušenia náležitostí tohto dokladu. Táto právomoc presunie zo SOI na Finančnú správu.

Vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred.

Zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – t. j. viacerých inštitútov smerom k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci prestanú porušovať právne predpisy a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. (§ 35).

Zavádzajú sa nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút. Sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie
a proporcionálnejšie so zrejmým pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné firmy. (§ 42, § 43).

Novelizuje sa aj Občiansky zákonník. Komplexná legislatíva na riešenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) bude riešená iba v tomto právnom predpise. V predchádzajúcej právnej úprave bola táto legislatíva rozdelená do dvoch právnych predpisov – Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.

Legislatíva na riešenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) upúšťa od povinnosti
obchodníka pri riešení reklamácie uplatnenej v prvých 12-tich mesiacoch od kúpy tovaru zabezpečiť vypracovanie odborného posúdenia aby mohla byť reklamácia zamietnutá.

Ak však spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže spotrebiteľ vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. (§ 622 ods. 4, Občiansky zákonník).

Legislatíva na riešenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) upúšťa od povinnosti obchodníka poskytovať potvrdenie o vybavení reklamácie. Obchodník musí poskytnúť iba písomné potvrdenie o vytknutí vady (t.j. v doterajšej právnej úprave potvrdenie o prevzatí reklamácie), kde musí okrem iného uviesť aj lehotu, počas ktorej vadu odstráni. Ak však obchodník odmietne zodpovednosť za vady, musí dôvody odmietnutia písomne oznámiť spotrebiteľovi (§ 622 ods. 3,4 Občiansky zákonník).

Legislatíva na riešenie zodpovednosti za vady tovaru (reklamácia) upravuje aj lehotu na riešenie reklamácie. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy riešenie reklamácie nemohlo trvať za žiadnych okolností dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Súčasná právna úpravu definuje, že „Lehota na odstránenie vady nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.“ (§ 622 ods. 3, Občiansky zákonník).

Obchodník však vždy musí odstrániť vadu v primeranej lehote a primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas potrebný na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady. (§ 507 ods. 1, Občiansky zákonník)

Občiansky zákonník rieši v súvislosti s vytknutím vady a zodpovednosťou za vady tovaru aj ochranu obchodníka voči jeho dodávateľom a výrobcom (§ 625 Občiansky zákonník):

„Ak je vada, za ktorú zodpovedá obchodník, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci, vrátane opomenutia dodať aktualizácie pre vec s digitálnymi prvkami, predávajúci má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim podľa § 621.“

Prečítajte si tiež...


Zdieľať:

Rubriky